Informacje i porady prawne

W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, kogo działalność powoduje powstanie odpadów. Natomiast pojęcie odpadu definiujemy jako każdą substancję lub przedmiot, który posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się we właściwy sposób jest zobowiązany.

W związku z tym ustawodawca narzuca na przedsiębiorcę (właściciela warsztatu samochodowego – wytwórcę) właściwy sposób gospodarowania tymi odpadami. Prawidłowość tego procesu kontroluje Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wprowadzająca istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców odpadów,posiadaczy odpadów gospodarujących odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami oraz organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Ustawa określiła także zasady ponoszenia odpowiedzialności za przekazywanie odpadów i przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z przyjętymi zapisami w art. 27 ustęp 1.


Podstawowe Obowiązki Wytwórcy Odpadów, czyli Warsztatu:


- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;

- prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą Karty Ewidencji Odpadu (KEO) i Karty Przekazania Odpadu (KPO);

- przekazywania odpadów uprawnionemu podmiotowi (kolejnemu posiadaczowi odpadów);

- składanie sprawozdań z tytułu wytwarzanych odpadów tzw.zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.Sprawozdanie przedkładane jest Marszałkowi Województwa;

- w przypadku przekazywania odpadów do składowania- posiadania aktualnych testów zgodności odpadów.

Również w przypadku budynku, w którym uruchomiony jest warsztat należy zwrócić uwagę czy posiadają Państwo o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku.Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 76 Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), na działalność polegającą na budowie stacji obsługi środków transportu, konieczne jest uzyskanie takiej decyzji, gdyż przedsięwzięcie to zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Według § 3 ust. 2 również rozbudowa, przebudowa przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeśli planują Państwo prowadzić w ramach działalności myjnię samochodową to wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego - art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 18lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229, z późn. zm.) . Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego konieczne jest również w przypadku, gdy wody opadowe z parkingów wprowadzane są po oczyszczeniu do kanalizacji należącej do obcego podmiotu, do wód powierzchniowych lub do ziemi. W każdym z przypadków niezbędne jest również zaopatrzenie się w separatory.

Jeśli firma posiada kotły grzewcze, emitory z kabiny lakierniczej lub samochody, z których paliwo rozliczane jest na firmę, to należy naliczać stosowne opłaty środowiskowe oraz prowadzić ewidencję substancji gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza a także składać półroczne sprawozdanie z opłat środowiskowych za wprowadzanie gazów lub pyłów do Urzędu Marszałkowskiego.

Jakie obowiązki ustawa nakłada więc na pracowników, a jakie na warsztat?

- Podstawowym obowiązkiem mechanika, który serwisuje układy klimatyzacji w samochodach jest konieczność posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu.To wymóg Ustawy, a podejmowanie prac z klimatyzacją bez takiego zaświadczenia może prowadzić do nałożenia na mechanika kary pieniężnej przez upoważnione organa kontrolne.

- Mechanik zgodnie z Ustawą zobowiązany jest również do wykonania takich czynność i napraw, które gwarantują szczelność obsługiwanego układu po napełnieniu czynnikiem chłodniczym.

- Ustawa nakłada też pewne obowiązki na warsztat jako firmę.Chodzi tu o przyjmowanie dostaw czynnika chłodniczego na potrzeby serwisowania pojazdów, które może przyjmować tylko pracownik posiadający zaświadczenie o odbytym szkoleniu i o coroczne sprawozdanie z obrotu czynnikiem chłodniczym.

- Warsztat musi także prowadzić rejestr obrotu czynnikiem chłodniczym,dokumentować każdą usługę związaną z obrotem czynnikiem chłodniczym fakturą VAT, rachunkiem lub pisemnym oświadczeniem klienta o przyjęciu usługi jeżeli wykonana była jako usługa bezpłatna.

- Warsztat nie może również korzystać z jednorazowych pojemników na czynnik chłodniczy i opakowań zwrotnych których okres legalizacji dobiega końca.

Klimatyzacje budynku warsztatowego i filii, jeżeli jest takie urządzenie w budynku

Ustawa z 15 maja 2015 roku na początku określa obowiązki operatora urządzenia chłodniczego. Operator, a więc osoba fizyczna lub prawna, która sprawuje rzeczywistą kontrolę nad urządzeniem, lub je użytkuje, ma obowiązek sprawować faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia. W skład tego określenia wchodzi:

- pełny dostęp do instalacji chłodniczej zawierającej substancję kontrolowaną lub f-gazy umożliwiający nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz z możliwością jego udostępnienia osobą trzecim;

- codzienna kontrola funkcjonowania instalacji chłodniczej zawierającej substancje kontrolowaną lub f-gazy;

- podejmowanie decyzji o włączeniu lub wyłączeniu instalacji chłodniczej zawierającej substancje kontrolowaną lub f-gazy;

- podejmowanie decyzji finansowych i technicznych związanych z funkcjonowaniem instalacji chłodniczej zawierającej substancje kontrolowaną lub f-gazy, jak i modyfikacją tych instalacji i zmianą ilości czynnika chłodniczego.

Operator może zlecić, koniecznie w formie pisemnej, wykonanie tych czynności osobie trzeciej, ale i tak to on ponosi odpowiedzialność za działania osoby trzeciej. Podpisanie więc umowy z firmą serwisową nie przenosi odpowiedzialności za kontrolę nad instalacją chłodniczą na firmę serwisową, ale w dalszym ciągu to operator za to odpowiada. Trudno jest określić, czy jest to świadomy zapis, czy też błąd w ustawie, tym bardziej, że układ tego artykułu daje do myślenia.Cytuję „W takim przypadku odpowiedzialność za sprawowanie takiej kontroli przez osobę trzecią ponosi operator.” Układ zdania sugeruje, że w momencie zlecenia osobie trzeciej sprawowania kontroli nad instalacją nastąpi zmiana osoby odpowiedzialnej, jednak na sam koniec zdania i tak wpisano operatora. Dobrą stroną tego zapisu będzie to, że operator w większym stopniu będzie patrzył na fachowość, wiedzę i doświadczenie serwisu niż na cenę jego usług. W każdym razie teoretycznie tak powinno być.


Sprzedaż

Sprzedaż wyłącznie na fakturę VAT lub z rachunkiem. Nie można sprzedawać użytkownikom końcowym bez faktury/rachunku i posiadanych kwalifikacji. Nie ma możliwości zamiany na paragon. Zgodnie z Art. 10 ust. 4nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014(…)i nabywane wyłącznie przez takie podmioty(…).

Dodatkowo IC będzie zbierało oświadczenia od klientów potwierdzające ze klient:

- lub podmiot, który zatrudnia osoby posiadające certyfikat lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5*.
- posiada odpowiednie certyfikaty lub zaświadczenia, zgodnie z art. 10*;


Ciekawe artykuły:

http://motofocus.pl/informacje/nowosci/47596/nowe-przepisy-a-odpady

http://motofocus.pl/informacje/nowosci/45595/co-zrobic-ze-zuzytym-akumulatorem-oraz-bateria