Regulamin Programu BS BIOREGULAMIN
korzystania z Platformy BS BIO
i Formularza Zgłoszeniowego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Platformy BS BIO i Formularza Zgłoszeniowego przez Partnerów zrzeszonych w sieciach Inter Cars S.A. lub w innych sieciach biorących udział w projekcie Bio-Service, posiadających dostęp do usługi IC Katalog.
  • 1.2. Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte pojęcia pisane wielką literą, Strony nadają im znaczenie wskazane w poniższej:
   • 1.2.1. Ankieta – zbiór pytań i informacji przeznaczonych do uzupełnienia przez Partnera przed rozpoczęciem korzystania z Usług Doradczych;
   • 1.2.2. Doradca– podmiot świadczący na rzecz Partnera Usługi Doradcze;
   • 1.2.3. Formularz Zgłoszeniowy­ – formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego Partner może zlecać realizację Usług Serwisowych;
   • 1.2.4. Inter Cars – administratorem Platformy i Formularza Zgłoszeniowego jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946, adres e-mail bio-service@bio-service.pl;
   • 1.2.5. IC Katalog – sklep internetowy działający pod adresem http://e-katalog.intercars.com.pl/ prowadzony przez spółkę INTER CARS S.A. i będący jej własnością;
   • 1.2.6. Konto– indywidualne konto Partnera na stronie bio-service.pl, umożliwiające Partnerowi korzystanie z Usług oferowanych przez Operatorów/Doradców;
   • 1.2.7. Korekta – niezbędne poprawki w wykonanych pracach, które mogą mieć w szczególności związek z nieistotnymi błędami w danych przekazanych przez Partnera w Ankiecie lub błędami powstałymi z winy Doradcy. Korekty będą dokonywane i rozliczane zgodnie z pkt 7.10 Regulaminu;
   • 1.2.8. Odbiór Odpadów – usługi opisane w pkt 4 Regulaminu;
   • 1.2.9. Odpady – nieprzydatne materiały, substancje, przedmioty powstałe w wyniku wykonywania działalności Partnera odbierane od Partnerów przez Operatorów na podstawie umowy na odbiór odpadów; lista Odpadów, których zgłoszenie do odbioru jest możliwe w ramach świadczonych przez Operatorów usługi Odbioru Odpadów, zostanie przedstawiona przez Inter Cars za pomocą Platformy;
   • 1.2.10. Oferta – indywidualna oferta na świadczenie Usług Doradczych przedstawiona Partnerowi przez Doradcę po analizie Ankiety, które odpowiada potrzebom Partnera wraz z ceną poszczególnych Usług Doradczych; Oferta będzie zawierała między innymi opis usługi, jaką Doradca wykona na rzecz Partnera;
   • 1.2.11. Operator – podmiot świadczący na rzecz Partnera usługi Odbioru Odpadów i Usługi Serwisowe;
   • 1.2.12. Partner – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zrzeszony w sieciach Inter Cars S.A. lub w innych sieciach biorących udział w projekcie Bio‑Service, posiadający dostęp do usługi IC Katalog;
   • 1.2.13. Platforma – platforma BS BIO, będąca własnością Inter Cars, służąca do zgłaszania przez Partnera zapotrzebowania na realizację usług Odbioru Odpadów i Usług Doradczych oraz Usług Serwisowych.
   • 1.2.14. Raport – raport zawierający zestawienie Usług, które były świadczone na rzecz Partnera.
   • 1.2.15. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Platformy BS BIO i Formularza Zgłoszeniowego;
   • 1.2.16. Reklamacja – postępowanie reklamacyjne związane z funkcjonowaniem Platformy oraz Formularza Zgłoszeniowego i świadczonej przez Inter Cars Usługi WWW opisane w pkt 11.
   • 1.2.17. Usługi – usługi świadczone przez Operatorów/Doradców na rzecz Partnerów, wymienione w pkt 1.
   • 1.2.18. Usługi Doradcze – usługi opisane w pkt 6 Regulaminu;
   • 1.2.19. Usługi Serwisowe – usługi opisane w pkt 8 Regulaminu;
   • 1.2.20. Usługi WWW – usługi świadczone przez Inter Cars polegające na umożliwieniu Partnerom korzystania z Platformy i Formularza Zgłoszeniowego w sposób, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, będące usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017.1219 t.j.). Usługi WWW polegają w szczególności na umożliwieniu Partnerom, logującym się bez użycia IC Katalogu, założenia Konta oraz na umożliwieniu Partnerom zawarcia odpłatnej umowy na Odbiór Odpadów (jak zdefiniowano w pkt 4.1), umowy o świadczenie Usług Doradczych (jak zdefiniowano w pkt 6.1), umowy o świadczenie Usług Serwisowych (jak zdefiniowano w pkt 8) oraz komunikacji z Inter Cars, Operatorami i Doradcami.
  • 1.3. Inter Cars w żadnym przypadku nie jest stroną umowy na Odbiór Odpadów, Usługi Doradcze i Usługi Serwisowe. Inter Cars jako administrator Platformy i Formularza Zgłoszeniowego jest wyłącznie podmiotem, którym zapewnia działanie Platformy i Formularza Zgłoszeniowego, za pośrednictwem których Partnerzy mają możliwość skorzystania z usług Operatorów i Doradców określonych niniejszym Regulaminem.
  • 1.4. Kontakt z Inter Cars możliwy jest przy wykorzystaniu danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2.4 powyżej, a w sprawach związanych ze świadczeniem Usług Doradczych, jak zdefiniowano poniżej także pod numerem telefonu 22 714 15 85, a adresu e-mail bio-service@bio-service.pl.
  • 1.5. Z chwilą aktywacji Konta, opisanej w pkt 5, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Inter Cars i Partnerem, której przedmiotem jest świadczenie Usług WWW, na warunkach określonych w Regulaminie.
  • 1.6. Inter Cars nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem strony internetowej bio‑service.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. KONTO PARTNERA
  • 2.1. Partner, aby mógł rozpocząć korzystanie z Platformy lub Formularza Zgłoszeniowego, powinien spełnić następujące warunki:
   • 2.1.1. dokonać rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego;
   • 2.1.2. zawrzeć z Operatorem umowę na odbiór odpadów;
   • 2.1.3. uzyskać dostęp do aktywnego Konta.
  • 2.2. W celu utworzenia Konta Partner zobowiązany jest zarejestrować się zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej, podając: imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwę przedsiębiorcy, NIP, adres, adres e-mail, nr telefonu (ewentualnie numer klienta Inter Cars), a także ustanowić hasło dostępu do Konta i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
  • 2.3. Utworzyć Konto oraz korzystać z niego mogą jedynie osoby uprawnione do składania w imieniu Partnera oświadczeń woli. Partner zobowiązany jest przechowywać dane dostępowe do Konta w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.
  • 2.4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Inter Cars skontaktuje się z Partnerem. Kontakt z Partnerem ma w celu sprofilowanie jego potrzeb biznesowych oraz wskazanie Operatora, który będzie świadczył usługi wskazane w niniejszym Regulaminie. W celu realizacji usług Partner i Operator zawrą umowę na odbiór odpadów.
  • 2.5. Po zawarciu przez Partnera i Operatora umowy na odbiór odpadów, Operator niezwłocznie przekaże informacje o zawarciu umowy, a Inter Cars dokona aktywacji Konta i zapewni do niego dostęp Partnerowi lub umożliwi Partnerowi korzystanie z Formularza Zgłoszeniowego.
  • 2.6. Partner ma dostęp do swojego Konta za pomocą podanego przez niego numeru klienta oraz hasła dostępu. Partner może w każdym edytować dane lub dokonać zmiany hasła dostępu do Konta.
  • 2.7. Partner może korzystać z Platformy także za pomocą IC Katalogu i posiadanych danych dostępowych do IC Katalogu. Korzystania z Platformy za pomocą IC Katalogu będzie uprzednio wymagało zawarcie z Operatorem umowy na odbiór odpadów. Zasady działania IC Katalogu pozostają poza zakresem niniejszego Regulaminu.
  • 2.8. Partner powinien niezwłocznie przekazywać Doradcy za pośrednictwem Platformy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego i terminowego świadczenia Usług przez Doradcę.
 3. USŁUGI
  • 3.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia następujących Usług:
   • 3.1.1. Odbiór Odpadów, opisany w pkt 4 niniejszego Regulaminu;
   • 3.1.2. Usługi Doradcze, opisane w pkt 6 niniejszego Regulaminu;
   • 3.1.3. Usługi Serwisowe, opisane w pkt 8 niniejszego Regulaminu.
  • 3.2. Operatorzy i Doradcy są podmiotami niezależnymi od Inter Cars.
  • 3.3. Wysokość opłat za świadczone Usługi będzie przedmiotem ustaleń pomiędzy Partnerem a Operatorem/Doradcą indywidualnie dla każdej Usługi.
 4. ODBIÓR ODPADÓW
  • 4.1. Za pośrednictwem Platformy Operatorzy świadczą na rzecz Partnerów za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w Regulaminie usługi polegające na Odbiorze Odpadów od Partnerów.
  • 4.2. Rodzaj odpadów, których odbiór Operator zapewnia zostanie określony w umowie na odbiór odpadów zawieranej pomiędzy Operatorem a Partnerem.
  • 4.3. Odbiór Odpadów będzie realizowany w terminie uzgodnionym między Operatorem a Partnerem.
 5. ZASADY ODBIORU ODPADÓW
  • 5.1. Za pośrednictwem Platformy Partner tworzy nowe zgłoszenie Odbioru Odpadów. W zgłoszeniu Partner powinien podać kod odpadu (wybierając kod odpadu z listy) oraz orientacyjną wagę (kg)/pojemność (l) odpadu do odbioru.
  • 5.2. Po wpisaniu wartości opisanych w pkt 1 system automatycznie przeliczy proponowaną cenę, jaką Partner będzie zobowiązany zapłacić za Odbiór Odpadów.
  • 5.3. W przeciwieństwie do pkt 2 Regulaminu w przypadku zgłoszenia odbioru oleju przepracowanego, złomu akumulatorowego, złomu metalowego i makulatury za Odbiór tych Odpadów zapłaci Operator.
  • 5.4. Jedno zgłoszenie może zawierać zlecenie usługi odbioru więcej niż jednego rodzaju odpadów.
  • 5.5. Partner może dokonywać modyfikacji zgłoszenia lub usunąć zgłoszenie z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenie nie może zostać zmienione lub odwołane z chwilą naciśnięcia przez Partnera ikony „Zgłoś”. W tym momencie zgłoszenie uzyskuje w systemie status „Zgłoszenie nowe” Zgłoszenia, które nie uzyskają statusu „Zgłoszenie nowe” w terminie 30 dni od dnia utworzenia, będą podlegały automatycznemu usunięciu z Platformy.
  • 5. 6. W przypadku zgłoszenia odbioru oleju przepracowanego, złomu akumulatorowego, złomu metalowego i makulatury za pomocą specjalnej opcji oznaczonej ikoną „Negocjuj” Inter Cars zapewnia Partnerowi możliwość negocjowania ceny z Operatorem. W przypadku, gdy Operator zaproponuje inną niż proponowaną przez Partnera cenę, Partner może tę cenę dalej negocjować, zaakceptować lub odrzucić zgłoszenie.
  • 5.7. Potwierdzając zgłoszenie Odbioru Odpadów, Operator proponuje datę Odbioru Odpadów. Partner może tę datę potwierdzić lub zaproponować inną datę Odbioru Odpadów.
  • 5.8. Umowa na świadczenie usług Odbioru Odpadów zostaje zawarta z chwilą, gdy obie Strony usługi potwierdzą datę Odbioru Odpadów. W momencie potwierdzenia daty Odbioru Odpadów zgłoszenie zmienia status ze statusu „Zgłoszenie nowe” na status „Zgłoszenie przyjęte”.
  • 5.9. Po wykonaniu Odbioru Odpadów zgłoszenie zmienia status na „Zgłoszenie zrealizowane”.
  • 5.10. Sposób rozliczenia Odbioru Odpadów między Operatorem a Partnerem zostanie ustalony indywidualnie dla każdego zgłoszenia.
 6. USŁUGI DORADCZE
  • 6.1. Za pośrednictwem Platformy Doradcy świadczą na rzecz Partnerów (za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w Regulaminie) Usługi Doradcze polegające na przygotowaniu i udostepnieniu Partnerowi projektów dokumentów, w szczególności projektów sprawozdań/raportów, wniosków i wystąpień, których zakres został określony w pkt.2 i 6.3 i 6.9 poniżej.
  • 6.2. W ramach Usług Doradczych Doradcy zapewnią przygotowanie i dostarczenie Partnerowi za pośrednictwem Platformy następujących projektów sprawozdań/raportów:
   • 6.2.1. Sprawozdanie emisyjne –usługa polega na przygotowaniu sprawozdania obejmującego zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat;
   • 6.2.2. Sprawozdanie odpadowe – usługa polega na przygotowaniu sprawozdania obejmującego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
   • 6.2.3. Raport KOBiZE – usługa polega na przygotowaniu oraz złożeniu drogą elektroniczną do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami rocznego raportu z ilości i rodzajów emitowanych gazów cieplarnianych i innych substancji. Usługa nie obejmuje rejestracji w systemie KOBiZE.
  • 6.3. W ramach Usług Doradczych Doradcy zapewnią możliwość przygotowania i dostarczenia Partnerowi za pośrednictwem Platformy następujących projektów wniosków i zgłoszeń:
  • 6.3.1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – usługa polega na przygotowaniu wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów;
  • 6.3.2. Pozwolenie wodnoprawne – usługa polega na przygotowaniu wniosku (wraz z operatem wodnoprawnym) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.:
   1. pobór wód podziemnych lub powierzchniowych;
   2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
   3. wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do wód lub do ziemi;
   4. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych.
  • 6.3.3. Pozwolenie emisyjne – usługa polega na przygotowaniu wniosku (wraz z operatem) o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery;
  • 6.3.4. Zgłoszenie instalacji – usługa polegająca na przygotowaniu zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.
  • 6.4. W ramach Usług Doradczych Doradcy zapewnią możliwość świadczenia na rzecz Partnera następujących Usług:
   • 6.4.1. usługa bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów;
   • 6.4.2. usługa doraźnej pomocy konsultacyjnej specjalisty ds. ochrony środowiska;
   • 6.4.3. obsługa Ankiety wypełnianej przez Partnerów, o której mowa w pkt 7.1 poniżej;
   • 6.4.5. przeprowadzanie korekty dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 i 6.3 powyżej;
   • 6.4.6 przygotowywanie odpowiedzi na wezwania wystosowane do Partnerów przez organy administracji publicznej w wyniku złożenia sprawozdania lub wniosku, który został przygotowany przez Doradcę, w ramach świadczenia Usług.
  • 6.5. W ramach Usług Doradczych Doradcy zapewnią możliwość świadczenia następujących Usług z zakresu BHP, Ppoż., ochrony środowiska:
   • 6.5.1. przeprowadzanie kompleksowych kontroli w zakresie BHP i Ppoż. wraz z przedstawianiem pisemnych wniosków profilaktycznych, mających na celu likwidację braków i zagrożeń;
   • 6.5.2. wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy wraz z dokumentacją;
   • 6.5.3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków zrównanych w wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, wraz z opracowaniem dokumentacji powypadkowej;
   • 6.5.4. przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego BHP dla grupy 1-3 osób dla nowozatrudnionych pracowników;
   • 6.5.5. przeprowadzanie okresowego szkolenia BHP dla pracowników na stanowisku robotniczym, pracowników administracyjno-biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych;
   • 6.5.6. przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej;
   • 6.5.7. przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników administracyjno-biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych;
   • 6.5.8. przeprowadzanie doradztwa z zakresu organizacji stanowisk pracy oraz badań i pomiarów środowiska pracy;
   • 6.5.9. merytoryczne wsparcie lub reprezentowanie Partnera w charakterze pełnomocnika (w zależności od uzgodnień z Partnerem) za wynagrodzeniem, przed Państwową Strażą Pożarną lub Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie spraw odnoszących się do BHP. Ppoż, ochrony środowiska lub związanych z kompetencjami Urzędu Dozoru Technicznego.
   • 6.5.10. Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP i ochrony Ppoż. (z wyłączeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego), oraz doradztwo w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP.
  • 6.6. Katalog Usług Doradczych jest katalogiem zamkniętym. Jeśli Partner i Doradca wyraźnie nie uzgodnią inaczej, Usługi Doradcze nie obejmują działania w imieniu Partnerów przed jakimikolwiek podmiotami, organami, instytucjami czy sądami. Nie obejmują również sporządzania projektów dokumentów m. in. projektów odwołań, skarg, zażaleń i innych wniosków, których potrzeba sporządzenia może okazać niezbędna w toku postępowań.
  • 6.7. Wszystkie przygotowane w ramach Usług Doradczych dokumenty, łącznie z informacją, o której mowa w pkt 7, zostają dostarczone Partnerowi w formacie PDF. Partner sam podpisuje i składa dokumenty(po samodzielnym skompletowaniu załączników) we właściwym, wskazanym w nich urzędzie.
  • 6.8. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Partner we własnym zakresie ponosi koszt wszelkich opłat wymaganych prawem, w tym opłat środowiskowych, skarbowych i innych wymaganych opłat administracyjnych i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe i terminowe uiszczenia.
  • 6.9. Doradca wykona zamówione przez Partnera Usługi Doradcze w terminie:
   1. do 10 dni roboczych w zakresie usług wymienionych w ust. 2;
   2. do 20 dni roboczych w zakresie usług wymienionych w ust. 3;
   3. ustalonym pomiędzy Partnerem a Doradcą, w zakresie innych Usług wymienionych w pkt 6.4 oraz Usług wskazanych w pkt 6.5 z wyłączeniem Usługi opisanej w pkt 6.5.3 powyżej, która będzie wykonywana w terminie wymaganym obowiązującymi przepisami pbrrawa, oraz Usługi opisanej w pkt 6.5.9 powyżej, która będzie wykonywana natychmiast po zawarciu umowy o wykonanie tej Usługi.
  • 6.10. Projekt odpowiedzi, o którym mowa w pkt 6.4.5, zostanie przekazany Partnerowi w sposób określony w pkt 7.8, w terminie 5 dni roboczych od dnia zakomunikowania Doradcy takiego zapotrzebowania i udzielenia wszelkich wymaganych informacji i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów, w sposób, o którym mowa w pkt 7.3, Usługa jest realizowana bez dodatkowego wynagrodzenia.
  • 6.11. Terminy, o których mowa w pkt 6.9 liczone są od dnia udzielenia przez Partnera wszystkich wymaganych przez Inter Cars lub Doradcę informacji i dostarczenia w sposób, o którym mowa w ust. 3 wszystkich wymaganych dokumentów.
 7. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH
  • 7.1. Inter Cars za pośrednictwem Platformy udostępnia Partnerom Ankietę. Zakres pytań zawartych w Ankiecie zmierza do zidentyfikowania potencjalnego zapotrzebowania Partnera na Usługi Doradcze.
  • 7.2. Po wypełnieniu i przesłaniu Ankiety przez Partnera (zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na Platformie) Inter Cars dokona analizy jej treści i przekaże Ankietę odpowiedniemu Doradcy. Na podstawie Ankiety Doradca przygotuje dla Partnera Ofertę. Wyłączone zostaje stosowanie art. 661 1-3 oraz art. 682 ustawy kodeks cywilny.
  • 7.3. Jeżeli będzie to konieczne i uzasadnione okolicznościami przed przygotowaniem Oferty Doradca skontaktuje się z Partnerem w celu uzyskania dalszych informacji lub dokumentów. Partner dostarczy Doradcy wymagane dokumenty bez zbędnej zwłoki w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub na adres e-mail: bioservice@seka.pl.
  • 7.4. Oferta zostanie udostępniona Partnerowi za pośrednictwem Platformy, o czym Partner zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail. Jednocześnie Doradca za pośrednictwem Platformy poinformuje Partnera o przewidywanym terminie wykonania Usług Doradczych oraz o dodatkowych dokumentach i informacjach, które będą potrzebne do wykonania oferowanych Usług Doradczych. Wskazany przez Doradcę termin wykonania Usług Doradczych może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianej zmiany okoliczności lub konieczności zgromadzenia dokumentacji lub uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów od Partnera.
  • 7.5. Partner może przyjąć Ofertę w całości lub wyłącznie w zakresie niektórych Usług Doradczych. W pozostałym zakresie wyłączona zostaje możliwość przyjęcia Oferty z zastrzeżeniami. Partner zobowiązany jest wybrać Usługi Doradcze, którymi jest zainteresowany i nacisnąć przycisk „Zamów”, co prowadzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług Doradczych. Na adres e-mail Partnera zostanie przesłana wiadomość, potwierdzająca zawarcie umowy o świadczenie Usług Doradczych.
  • 7.6. Po otrzymaniu komunikatu o przyjęciu oferty przez Partnera, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Usług Doradczych, Doradca za pośrednictwem Platformy, wiadomości e-mail lub telefonicznie może wystąpić do Partnera z dodatkowymi pytaniami lub zgłosić zapotrzebowanie na określone dokumenty.
  • 7.7. Partner zobowiązany jest aktywnie współdziałać z Doradcami w trakcie wykonywania Usług Doradczych. Ewentualne braki lub wadliwość świadczonych Usług Doradczych lub przygotowanych w ich ramach dokumentów, jak również opóźnienia Doradcy wynikające z braku współdziałania ze strony Partnera nie będą w żadnym razie traktowane jako nienależyte wykonanie przez Doradcę Usług Doradczych.
  • 7.8. Wykonanie Usług Doradczych następuje przez udostępnienie Partnerowi przygotowanych dokumentów i materiałów za pomocą Platformy wraz ze szczegółową instrukcją co do dalszego postępowania z otrzymanymi dokumentami lub materiałami.
  • 7.9. Jednocześnie lub niezwłocznie po wykonaniu Usług Doradczych, rozumianego jako wgranie wyników wykonanych prac do Platformy, Doradca prześle Partnerowi, również za pomocą Platformy, fakturę VAT za wykonane usługi z terminem płatności wynoszącym 14 dni. Partner zobowiązany jest dokonać płatności we wskazanym terminie na numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany w fakturze VAT.
  • 7.10. W przypadku, gdy konieczność dokonania Korekty nastąpi z przyczyn leżących po stronie Doradcy, Doradca z własnej inicjatywy lub na żądanie Partnera przeprowadzi Korektę bez dodatkowego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy konieczność dokonania Korekty nastąpi z przyczyn nieleżących po stronie Doradcy, Doradca niezwłocznie po otrzymaniu od Partnera informacji o konieczności przeprowadzenia Korekty, poinformuje Partnera o zakresie prac niezbędnych do przeprowadzenia Korekty oraz o ich wartości. W sytuacji, gdy wartość prac niezbędnych do przeprowadzenia Korekty będzie niższa niż 5 % wartości Usługi której dotyczy Korekta, Doradca wykona Korektę bez dodatkowego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy wartość prac niezbędnych do przeprowadzenia Korekty będzie  równa lub wyższa niż 5 % Usługi Doradca niezwłocznie zaoferuje Partnerowi odpłatne wykonanie Korekty. Oferta będzie wiązała Partnera przez 14 dni od dnia złożenia.
  • 7.11. Poprawione dokumenty zostaną umieszczone w Platformie w sposób właściwy dla zapisywania wyników prac, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
  • 7.12. O konieczności wykonania Korekty, przeprowadzonej z inicjatywy Doradcy, Doradca poinformuje Partnera za pośrednictwem Platformy lub wysyłając Partnerowi wiadomości na adres e-mail.
  • 7.13. Partner może zgłosić konieczność wykonania Korekty, klikając w przycisk „Korekta” oraz postępując zgodnie z wygenerowanymi przez Platformę instrukcjami.
  • 7.14. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność danych przekazanych Doradcy, zarówno danych wskazanych w Ankiecie, jak i w toku dalszej komunikacji.
 8. USŁUGI SERWISOWE
  • 8.1. Operatorzy świadczą na rzecz Partnerów za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w Regulaminie Usługi Serwisowe, których zakres został określony w pkt. 5.2 poniżej.
  • 8.2. W ramach Usług Serwisowych Operatorzy zapewniają świadczenie następujących usług:
   • 8.2.1. Obsługa zamówień dotyczących artykułów spożywczych – usługa polega na serwisowaniu ekspresów do kawy, a także dostarczaniu kawy;
   • 8.2.2. Usługi czyszczenia separatorów i osadników substancji ropopochodnych – usługa polega czyszczeniu separatora do 3,00 m3, czyszczeniu separatora powyżej 3,00 m3, czyszczenie osadnika piasku i szlamu do 3,00 m3, czyszczenie osadnika piasku i szlamu powyżej 3,00 m3 lub przegląd techniczny separatora;
   • 8.2.3 Serwis odzieży roboczej – usługa polega na zamówieniu odzieży roboczej z katalogu odzieży lub zamówienie usługi prania odzieży roboczej.
  • 8.3. Katalog Usług Serwisowych jest katalogiem zamkniętym i nie obejmuje usług, które są poza zakresem określonym w pkt 2Regulaminu.
  • 8.4. Usługi Serwisowe będą świadczone w terminie uzgodnionym między Operatorem a Partnerem.
  • 8.5. W celu złożenia przez Partnera zapytania o świadczenie Usług Serwisowych Partner powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy danymi wymaganymi dla odpowiedniego formularza. Po wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego Partner otrzyma wiadomość na adres e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
  • 8.6. Złożone przez Partnera zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Operatora telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Partnera zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego przez Partnera, cenę Usługi Serwisowej oraz planowaną datę jej realizacji.
  • 8.7 Niezwłocznie po wykonaniu Usług Serwisowych Operator prześle Partnerowi na adres e-mail fakturę VAT za wykonane usługi z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Partner zobowiązany jest dokonać płatności we wskazanym terminie na numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany w fakturze VAT.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  • 9.1. Korzystanie z Platformy lub Formularza Zgłoszeniowego możliwe jest z użyciem komputera, tableta, smartfona lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet. W celu prawidłowego działania Platformy i Formularza Zgłoszeniowego Partner powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną), Android, OS lub Mac OS;
   2. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
   3. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;
   4. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
   5. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5, która powinna akceptować technologię „cookies”.
  • 9.2. Platforma i Formularz Zgłoszeniowy są optymalizowane do rozdzielczości ekranu 1024x768.
  • 9.3. Inter Cars wskazuje, że przypadku niewypełnienia przez Partnerów wymagań technicznych, o których mowa w punktach poprzedzających, korzystanie z Platformy i Formularza Zgłoszeniowego może być niemożliwe lub utrudnione.
  • 9.4. Inter Cars informuje, że korzystanie z Platformy i Formularza Zgłoszeniowego wymaga podłączenia do sieci Internet, co może wiązać się z następującymi szczególnymi zagrożeniami:
   1. możliwością „infekcji” komputera lub systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie, tworzone m.in. w celu wyrządzania szkód lub bezprawnego uzyskiwania dostępu do danych (programy komputerowe potocznie określane jako wirusy lub „konie trojańskie”),
   2. możliwością narażenia na działania osób zmierzających do bezprawnego uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Inter Cars, lub Partnera, bądź też zmierzających do wyrządzenia im szkody.
  • 9.5. W celu bezpiecznego korzystania z sieci Internet sugeruje się zainstalowanie legalnego oprogramowania antywirusowego chroniącego jego komputery przed zagrożeniami wskazanymi w ust. 4 Regulaminu.
  • 9.6. Zakazane jest korzystanie przez Partnera z Platformy i Formularza Zgłoszeniowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Inter Cars. W szczególności Partner nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Inter Cars na jakąkolwiek szkodę majątkową albo mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, Formularza Zgłoszeniowego lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 1. TWORZENIE RAPORTÓW
  • 10.1. W ramach Platformy Inter Cars zapewnia Parterom możliwość samodzielnego tworzenia Raportów zawierających historię dokonanych zgłoszeń, a także historię Usług zrealizowanych na rzecz Partnerów.
  • 10.2. W celu stworzenia Raportu Partner powinien w zakładce „Raporty Excel” wybrać typ Raportu, który chce wygenerować, a następnie wybrać odpowiednie informacje, które tworzony Raport powinien zawierać.
  • 10.3. Stworzony Raport jest przechowywany na Platformie oraz jest dostępny dla Partnera do pobrania w formacie .xls przez 30 dni od daty jego wygenerowania. Po upływie tego terminu Raport ulega automatycznemu usunięciu bez możliwości jego odzyskania.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  • 11.1. Regulamin reguluje tryb postępowania reklamacyjnego związanego z funkcjonowaniem Platformy oraz Formularza Zgłoszeniowego i świadczonej przez Inter Cars Usługi WWW.
  • 11.2. Regulamin nie obejmuje postępowania reklamacyjnego związanego z jakością świadczonych przez Operatorów lub Doradców usług. Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczonych przez Operatorów lub Doradców powinny być zgłaszane bezpośrednio do podmiotów świadczących usługi.
  • 11.3. Reklamacje związane funkcjonowaniem Platformy i Formularza Zgłoszeniowego i świadczeniem przez Inter Cars Usługi WWW Partner może składać mailowo na adres bio-service@bio‑service.pl w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia objętego reklamacją.
  • 11.4. W opisie Reklamacji należy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych składającego reklamację, a w tytule wiadomości umieścić – „Reklamacja BS BIO”.
  • 11.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Inter Cars niezwłocznie, według kolejności wpływu, po uzyskaniu wyjaśnień Operatora lub Doradcy, jeżeli takie będą wymagane okolicznościami.
  • 11.6. Inter Cars w informacji zwrotnej poinformuje Partnera o wyniku Reklamacji.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • 12.1. Podmiotem odpowiedzialnym wobec Partnera za jakość realizacji Odbioru Odpadów i Usług Serwisowych jest Operator, a Usług Doradczych–Doradca. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Operatorów/Doradców (w tym za jakość) Odbioru Odpadów, Usług Serwisowych i Usług Doradczych.
  • 12.2. Wyłączenie odpowiedzialności Inter Cars opisane w ust. 1 nie obejmuje szkody wyrządzonej Partnerowi przez Inter Cars umyślnie.
  • 12.3. Operator lub Doradca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość realizowanych Usług Serwisowych lub Usług Doradczych wynikłą z nieprawidłowości w działaniu Platformy lub Formularza Zgłoszeniowego.
  • 12.4. Na żądanie Partnera Inter Cars udzieli informacji umożliwiających identyfikację Operatora lub Doradcy, w szczególności poda jego dane kontaktowe.
  • 12.5. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności m. in. za:
   • 12.5. 1. szkody spowodowane niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem przez Partnera z Platformy lub Formularza Zgłoszeniowego;
   • 12.5.2. utratę danych spowodowaną utratą sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Inter Cars;
   • 12.5.3. korzystanie z Platformy lub Formularza Zgłoszeniowego przez nieuprawnione osoby trzecie, ujawnienie hasła lub loginu do Konta;
   • 12.5.4. błędy zawarte w Raportach;
   • 12.5.5. przerwy w działaniu Platformy lub Formularza Zgłoszeniowego spowodowane okolicznościami niezależnymi od Inter Cars.
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG WWW
  • 13.1. Świadczenie Usługi WWW przez Inter Cars na rzecz Partnera ma charakter bezterminowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
  • 13.2. Partner może w każdym czasie wypowiedzieć umowę na Usługi WWW zawartą z Inter Cars poprzez złożenia pisemnego oświadczenia odpowiedniej treści. Rozwiązanie przez Partnera umowy jest skuteczne najwcześniej po upływie 30 dni od realizacji ostatniej Usługi pomiędzy Partnerem a Operatorem/Doradcą.
  • 13.3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Partnera Inter Cars wezwie Partnera do zaprzestania dokonywania naruszeń w terminie 3 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Inter Cars będzie uprawniony do rozwiązania umowy na świadczenie Usług WWW ze skutkiem natychmiastowym.
  • 13.4. Jeśli umowa na świadczenie Usług WWW została rozwiązana z winy Partnera, Partner nie jest uprawniony do ponownego utworzenia Konta bez uprzedniej zgody Inter Cars.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 14.1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.218 roku.
  • 14.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z Platformy lub Formularza Zgłoszeniowego rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwości miejscowej Inter Cars.
  • 14.3. Inter Cars zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Partner zostanie poinformowany podczas pierwszego po zmianie Regulaminu logowania do Platformy.
  • 14.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • 14.5. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.