W ramach projektu „Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych.

BIO SERVICE - WARSZTAT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami zarządzania odpadami. Takie działanie jest koniecznością w czasach zwiększonej dbałości o środowisko naturalne przy coraz bardziej wyśrubowanych przepisach prawa. BIO SERVICE to także korzyści dla warsztatu, m.in. wzmocnienie wizerunku warsztatów wśród coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów, wyróżnienie warsztatu na tle konkurencji, nie zapominając o podniesieniu bezpieczeństwa pracy.

W codziennej pracy warsztatu powstają różne rodzaje odpadów, a znaczna ich część jest niebezpieczna dla środowiska. Mogą to być m. in. oleje przepracowane, filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe i zapobiegające zamarzaniu, opakowania ciśnieniowe, czyściwa, elementy z tworzywa sztucznego, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny, akumulatory. Część z wytwarzanych odpadów przedstawia wartość recyklingową, możliwą do odzyskania.

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem udziału w programie BIO SERVICE jest posiadanie nr BDO oraz podpisanie umowy ze wskazaną przez BIO SERVICE, firmą zajmująca się kompleksowym programem odbioru odpadów niebezpiecznych.

BIO SERVICE zapewnia:

 • zapewnia dostęp do rzeczoznawców, czyli do osób kompetentnych w zakresie ochrony środowiska;
 • pomaga w napisaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdy uzyskanie go, zgodnie
  z nową ustawą, jest konieczne;
 • pomaga w prawidłowym wypełnieniu sprawozdania do marszałka województwa za wytworzone odpady;
 • dostęp do obsługi prawnej w dziedzinie przepisów ochrony środowiska;
 • wstawia pojemniki do gromadzenia odpadów (beczki 200 l, pojemniki DPPL) bez pobierania opłat za ich użytkowanie;
 • zapewnia tabliczki oraz nalepki do oznakowywania miejsc gromadzenia odpadów;
 • odbiór odpadów odbywa się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - są to autocysterny do załadunku oleju oraz samochody skrzyniowe z windą wykorzystywane do przewozu pozostałych rodzajów odpadów.

Korzyści dla warsztatu:
 • Przestrzeganie przepisów;
 • Uniknięcie kar administracyjnych;
 • Bezpieczeństwo pracowników;
 • Podwyższanie standardów warsztatu;
 • Wizerunek wśród Twoich klientów – warsztat ekologiczny;
 • Wizerunek warsztatu na tle konkurencji:
 • Obsługa przez profesjonalna firmę;
 • Zwrot kosztów przez Inter Cars SA w postaci Premia CASH (koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych powstałych w warsztacie na podstawie zakupów w Inter Cars SA).

Refundujemy koszty utylizacji odpadów w postaci Premia CASH za  towary  zakupione  w  sieci  INTER CARS

Lp.Rodzaj odpadu Kod odpadu Kwota zakupu netto w IC brana pod uwagę do wyliczenia refundacji kosztu oddania 1 kg lub 1 L odpaduKwota netto odbioru 1 kg odpadu *ceny mogą różnić się w zależności od regionuKwota zwrotu w IC CASH za oddany odpad ( 1 kg)
1Opakowania  tworzyw sztucznych15 01 0250 zł1,50 zł -2,50 zł*1,00 zł
2Opakowania po substancjach niebezpiecznych15 01 10*50 zł2,50 zł-5,00 zł*1,00 zł
3Opakowania ciśnieniowe15 01 11*1 kg5,00 zł-7,00 zł*3,00 zł
4Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne  zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  ( w tym filtry paliwa)15 02 02*50 zł2,50-3,50 zł*1,00 zł
5Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (w tym filtry powietrza) 15 02 0350 zł1,50 zł-2,50 zł*1,00 zł
6Filtry olejowe osobowe  16 01 07*4 szt = 1 kg 1,80 zł-4,00 zł*1,00 zł
7Filtry olejowe ciężarowe 16 01 07*3 szt = 1 kg1,80 zł-4,00 zł*1,00 zł
8Płyny hamulcowe 16 01 13*1l 2,00 zł-5,00 zł*1,00 zł
9Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje16 01 14*1l 2,50 zł-5,00 zł*1,00 zł
10Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż niebezpieczne 16 01 15 1l 2,00 zł-4,00 zł*1,00 zł
11Tworzywa sztuczne16 01 191 kg1,50 zł-4,00 zł*0,80 zł
12Szkło szyb samochodowych16 01 201kg1,55 zł-2,00 zł*1,00 zł
13Świetlówki16 02 13*1kg4,90 zł-8,00 zł*3,00 zł
14Gaśnice16 03 041 kg3,30 zł-6,50 zł*

0,80 zł

15Komputer
16 02 141 kg1,00 zł-3,00 zł*

1,00 zł

Do 15 marca danego roku należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie dotyczącego rodzajów i ilości odpadów wytworzonych w roku poprzednim, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Niezłożenie takiego sprawozdania zagrożone jest karą w wysokości od 500 zł wzwyż.

Jak wypełnić sprawozdanie z gospodarowania odpadami za poprzedni rok kalendarzowy WZÓR

W trakcie pracy warsztatów występuje także emisja zanieczyszczeń do atmosfery, np. podczas lakierowania, stosowania farb, rozpuszczalników, napraw i serwisowania klimatyzacji, podczas eksploatacji pojazdów własnych. Wówczas należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie (do 31 lipca i 31 stycznia) o zakresie korzystania ze środowiska i wyliczyć opłatę. Jednakże w przypadku, gdy wyliczona opłata nie przekracza 400 zł, nie ma obowiązku jej wnoszenia. Po 1 lipca 2013 r. gminy przejęły również odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstw. Kontrolowana jest zawartość pojemników, odpadów komunalnych oraz to, czy odpady i surowce są prawidłowo posegregowane. Jeżeli źle, to niestety klient spotka się odmową odbioru.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA.

Wybrane kody odpadów do oznakowania pojemników z odpadami