Bio Service

Jak pomagamy Ukrainie – 1 mln zł na pomoc humanitarną!

2022-03-01
Jako społeczność Inter Cars pragniemy wyrazić wsparcie i solidarność dla narodu ukraińskiego. Nie możemy patrzeć obojętnie na wydarzenia, które bezpośrednio dotykają obywateli Ukrainy, naszych przyjaciół, pracowników, partnerów biznesowych. Chcemy ich wesprzeć w tych trudnych chwilach, a nasze poparcie wyrazić przez konkretne formy pomocy.

Fundacja Inter Cars postanowiła przekazać 1 000 000 zł organizacjom, które aktywnie działają na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Przekazujemy środki organizacjom o dużym doświadczeniu i cieszącym się publicznym zaufaniem. 

Wsparcie przekazujemy polskim i międzynarodowym organizacjom humanitarnym, działającym na terytorium Ukrainy.

 • Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) działającej w Ukrainie od początku konfliktu w 2014 roku, która prowadzi dystrybucję żywności, a także innych niezbędnych artykułów;
 • Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), które prowadzi działalność bezpośrednio w Ukrainie, świadczący pomoc humanitarną na terenach działań militarnych, pomaga w ewakuacji ludności i zapewnia pomoc psychologiczną dla dzieci;
 • Polskiej Misji Medycznej organizującej transport niezbędnych do ratowania życia środków medycznych z Polski do Ukrainy;
 • People in Need, prowadzi działania na zachodzie Ukrainy, zapewnia możliwości m.in. dostęp do wody pitnej dla ludności cywilnej na linii frontu, wsparcie psychospołeczne, vouchery na jedzenie i środki higieniczne;
 • Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi (ICRC) to organizacja o ponad 150-letniej historii, której działalność związana jest z ochroną infrastruktury medycznej (ośrodki medyczne, szpitale i przychodnie) oraz wodnej (dostęp do wody pitnej);
 • Fundacji Tech To The Rescue, która uruchomiła kampanię #TechForUkraine, udzielającą wsparcia ukraińskim organizacjom pozarządowym, w zakresie cyberbezpieczeństwa, wymiany informacji i zarządzanie zasobami.

Fala ukraińskich uchodźców szuka bezpiecznego schronienia między innymi w Polsce. Dlatego część środków przekazujemy takim organizacjom jak:

 • Fundacja Ocalenie, która od wielu lat pomaga budować nowe życie w Polsce uchodźcom, imigrantom i repatriantom;
 • Fundacja Nasz Wybór prowadzącej Ukraiński Dom w Warszawie, która uruchomiła całodobową gorącą linię dla uchodźców z Ukrainy;
 • Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu, która działa wewnątrz społeczności ukraińskiej w Polsce na rzecz dialogu i edukacji.

Zapewniamy, że nasza pomoc nie skończy się wyłącznie na przekazaniu środków finansowych. Powołaliśmy sztab pomocowy Inter Cars SA Help UA, który pracuje nad dalszymi procedurami wsparcia, między innymi zapewnienie noclegów, opiekę prawną, wsparcie w zakresie zatrudnienia, czy opiekę psychologiczną. O dalszych planach pomocowych będziemy Was informować na bieżąco.

Jeśli jesteś osobą chętną do pomocy wypełnij proszę FORMULARZ wolontariusza.

W miarę zgłoszeń od potrzebujących będziemy się z Tobą kontaktowali, aby skoordynować nasze wsparcie. 

Uruchomiliśmy również zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wpłaty należy kierować na:  

Nazwa: Fundacja Inter Cars 

Adres: ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B 

Tytuł przelewu: Darowizna „Wsparcie dla Ukrainy” 

Nr konta do darowizn: PLN: 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001,

EUR: 07 1140 0039 0000 4739 8600 1002

SWIFT: BREXPLPWXXX

IBAN: PL 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001


Wspólnie pomóżmy Ukrainie!
Zespół Fundacji Inter Cars 
fundacja.intercars.eu


*****

How we help Ukraine - PLN 1 million for humanitarian aid!

As  Inter Cars community, we would like to express our support and solidarity with the Ukrainian nation. We cannot look indifferently at the events which directly affect the Ukrainian people, our friends, employees and business partners. We want to support them in these difficult moments and express our support through concrete forms of help.  

The Inter Cars Foundation decided to donate PLN 1,000,000 to organisations, which actively support the victims of the armed conflict in Ukraine. We transfer funds to organisations with extensive experience and public trust.  

We provide support to Polish and international humanitarian organisations operating on the territory of Ukraine.  

 • Polska Akcja Humanitarna (PAH) (Polish Humanitarian Action) operating in Ukraine since the beginning of the conflict in 2014, which distributes food as well as other essential items.   
 • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), (Polish Centre for International Aid) operating directly in Ukraine, providing humanitarian assistance in areas of military operations, assisting in the evacuation of the people and providing psychological support for children. 
 • Polska Misja Medyczna Polish Medical Mission, which organises the transport of life-saving medical supplies from Poland to Ukraine. 
 • People in Need, which operates in western Ukraine, provides, among other things, as access to drinking water for civilians on the front line, psychosocial support, food and hygiene vouchers. 
 • Międzynarodowy Czerwony Krzyż (ICRC) The International Red Cross (ICRC) is an organisation with over 150 years of history, whose activities are related to the protection of medical infrastructure (medical centres, hospitals and clinics) and water (access to drinking water). 
 • The Tech To The Rescue Foundation, which has launched the #TechForUkraine, campaign, providing support to Ukrainian NGOs, on cyber security, information sharing and resource management.   

A wave of Ukrainian refugees is seeking safe place in Poland, among other places. This is why we donate part of our funds to organisations such as:   

 • Fundacja Ocalenie, which for many years has been helping refugees, immigrants and repatriates build a new life in Poland.  
 • Fundacja Nasz Wybór - Our Choice Foundation, which runs the Ukrainian House in Warsawand has set up a 24-hour hotline for refugees from Ukraine. 
 • Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu, The Ukrainian House Foundation in Przemyśl, which works within the Ukrainian community in Poland to promote dialogue and education.  

We can assure you that our assistance will not end with just donating money. We have established an Inter Cars SA Help UA staff, which is working on further support procedures, including providing accommodation, legal care, employment support or psychological care. We will keep you informed about further help plans.  

If you are willing to help, please fill in the volunteer FORM .  

As requests from those in need come in, we will contact you to coordinate our support.  

We have also launched a fundraiser to help victims of the war in Ukraine. Payments should be directed to:   

Name: Inter Cars Foundation  

Address: ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, Tower B  

Transfer title: Donation "Support for Ukraine"  

Account number for donations:
PLN: 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001,
EUR: 07 1140 0039 0000 4739 8600 1002 

SWIFT: BREXPLPWXXX
IBAN: PL 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001 

Let's help Ukraine together!  
The Team of Inter Cars Foundation
fundacja.intercars.eu


*****

Як ми допомагаємо Україні - 1 млн злотих на гуманітарну допомогу

Як спільнота Inter Cars, ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність з українським народом. Ми не можемо бути байдужими до подій, які безпосередньо стосуються громадян України, наших друзів, співробітників та бізнес-партнерів. Ми хочемо підтримати їх у ці важкі часи та висловити свою підтримку конкретними формами допомоги. 

Фундація Inter Cars вирішила передати 1 мільйон злотих організаціям, які активно працюють на користь постраждалих від збройного конфлікту в Україні. Ми передаємо грошові засоби організаціям з великим досвідом та довірою суспільства. 

Ми надаємо підтримку польським та міжнародним гуманітарним організаціям, які діють в Україні.  

 • Польська гуманітарна акція (PAH), яка діє в Україні з початку конфлікту в 2014 році і займається розповсюдженням продуктів харчування та інших предметів першої необхідності.
 • Польський центр міжнародної допомоги (PCPM), який діє безпосередньо в Україні, надає гуманітарну допомогу в районах бойових дій, допомагає в евакуації населення та надає психологічну допомогу дітям.  
 • Польська медична місія, яка організує транспортування з Польщі в Україну засобів, необхідних для порятунку життя.
 • People in Need, що діє на заході України, надає можливості, серед іншого такі, як доступ до питної води для мирного населення на передовій, психосоціальну підтримку, продовольчі талони та гігієнічні засоби.
 • Міжнародний Червоний Хрест (ICRC) – організація з понад 150-річною історією, діяльність якої пов’язана із захистом медичної інфраструктури (медичні центри, лікарні та клініки) та водної інфраструктури (доступ до питної води).
 • Фундація Тech To The Rescue, яка розпочала кампанію TechForUkraine, що займатиметься наданням підтримка українським неурядовим організаціям у сфері кібербезпеки, обміну інформацією та управління ресурсами.

Хвиля українських біженців шукає безпечного притулку зокрема у Польщі. Саме тому ми передаємо частину грошових засобів таким організаціям, як:  

 • Фундація Спасіння, яка протягом багатьох років допомагає будувати нове життя у Польщі біженцям, іммігрантам та репатріантам.
 • Фундація «Наш вибір», яка керує «Українським домом у Варшаві» і яка запустила цілодобову гарячу лінію для біженців з України.  
 • Фундація "Український дім" у Перемишлі, яка діє в рамках української громади в Польщі для діалогу та освіти.  
Запевняємо, наша допомога не закінчиться лише переказом фінансових засобів. Ми створили штаб допомоги Inter Cars SA Help UA, який працює над подальшими процедурами підтримки, зокрема пошуку житла, надання правової допомоги, підтримки щодо працевлаштування або психологічної допомоги. Ми будемо інформувати вас в режимі поточного часу про подальші плани допомоги. 

Ми також розпочали збір коштів на допомогу постраждалим від війни в Україні. Платежі слід здійснювати на:

Назва: Inter Cars Foundation

Адреса: вул. Група армій Крайової «Кампінос» 15, башта Б

Назва переказу: Пожертвування «Підтримка України»

Номер рахунку для пожертв:

PLN: 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001,
EUR: 07 1140 0039 0000 4739 8600 1002 

SWIFT: BREXPLPWXXX
IBAN: PL 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001

Давайте разом допоможемо Україні!  
Команда Фундації Іnter Cars
fundacja.intercars.eu

2022-06-30
Zarabiaj na akumulatorach, pamiętając o środowisku
Zarabiaj na akumulatorach, pamiętając o środowisku
Wiadomości IC - poznaj Bio Service!
2022-06-24
Informacje środowiskowe w Wiadomościach IC
Informacje środowiskowe w Wiadomościach IC
Bio Service wyjaśnia zawiłości BDO
2022-05-12
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
2022-04-29
Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film
Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film
2022-04-14
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Skup akmulatorów - cena za kg
2022-03-28
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – aktualne ceny
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – aktualne ceny