Jesteś tutaj:
Usługi doradcze

Usługi doradcze

Zarejestruj się i wypełnij ankietę. 

Nie wiesz, czy spełniasz wszystkie wymagania i przepisy prawa?

Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności gospodarczej musi wywiązać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Prowadzący warsztat samochodowy w zależności od skali działalności (np. warsztat, serwis blacharsko lakierniczy), podlega pod różne obowiązki środowiskowe, których lekceważenie, naraża na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Zarejestruj się
Chmurka czatu

Obszary usług doradczych

Szkolenia

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracodawców i innych osób kierujących lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Udział pracowników w szkoleniu z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego bhp dla grupy od 1 do 3 osób dla nowo zatrudnionych pracowników.

Konsultacje i kontrole

Opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ochrony ppoż. (z wyłączeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.

Udział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną lub Państwową Inspekcją Sanitarną.

Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz badań i pomiarów środowiska pracy.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadów w drodze do i z pracy wraz z opracowywaniem dokumentacji powypadkowej.

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy wraz z dokumentacją.

Przeprowadzenie kompleksowych kontroli w zakresie bhp i lub ppoż, wraz z pisemnym przedstawieniem pisemnych wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację braków i zagrożeń.

Bieżące prowadzenie ewidencji odpadów (na podstawie przesłanych skanów Kart Przekazania Odpadów).

Konsultacje specjalisty ds. ochrony środowiska (w formie telefonicznej, e-mailowej).

Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO.

Wnioski i sprawozdania

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Opracowanie wniosku rejestracyjnego do BDO

Usługi prawne.

Sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych.

Raport KOBiZE (z ewentualną rejestracją).

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Uzyskanie pozwoleń

Zgłoszenie instalacji.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Koszt wykonania usługi dostępny w programie BS BIO przy zamówieniu usługi.

Sprawdź pozostałe usługi

Akumulatory

Sprzedaż i unieszkodliwienie akumulatora podlegają dodatkowym uregulowaniom. Nie można ich po prostu wyrzucić. Wstawiamy do warsztatów specjalne pojemniki na akumulatory.

0