1. Wróć do O nas
 1. O nas
 2. Obowiązki warsztatu
Informacje, o których warto pamiętać

Obowiązki warsztatów samochodowych

Porządek w warsztacie motoryzacyjnym

Terminy składania wniosków, raportów oraz sprawozdań

Nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów grozi nałożeniem wysokich kar. Szczegółowe wymogi raportów poznaj tutaj.
do 28 LUTEGO każdego roku icon
do 28 LUTEGO każdego roku
Raport za miniony rok o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji; sprawozdanie dot. substancji zubożających warstwę ozonową oraz na temat niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Gdzie złożyć?
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE); Baza Danych Sprawozdań


do 15 MARCA każdego roku icon
do 15 MARCA każdego roku
Sprawozdanie dotyczące rodzajów oraz ilości odpadów wytworzonych w poprzednim roku, sposobach gospodarowania nimi, a także o wykorzystywanych instalacjach i urządzeniach służących do odzysku.

Gdzie złożyć?
Marszałek województwa (właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów)
do 31 MARCA każdego roku icon
do 31 MARCA każdego roku
Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczenie wymaganych opłat. Dotyczy wytwarzanych odpadów oraz zanieczyszczeń do atmosfery, np. podczas lakierowania, stosowania farb i rozpuszczalników, napraw i serwisowania klimatyzacji oraz eksploatacji pojazdów firmy.

Gdzie złożyć?
Marszałek województwa (właściwy ze względu na prowadzenie działalnosci)

Sprawdź obowiązki i wzory sprawozdań

Dowiedz się, jakich przepisów środowiskowych muszą przestrzegać warsztaty.

Najważniejsze...

 • Jeśli firma posiada kotły grzewcze, emitory z kabiny lakierniczej lub samochody, których paliwo jest rozliczane na firmę, to należy naliczać opłaty środowiskowe i prowadzić ewidencję substancji gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza.
 • Przygotowywanie sprawozdań z opłat środowiskowych za wprowadzanie gazów lub pyłów i przekazywanie do urzędu marszałkowskiego (do 31.03. każdego roku).

Najważniejsze...

 • Jeśli firma posiada kotły grzewcze, emitory z kabiny lakierniczej lub samochody, których paliwo jest rozliczane na firmę, to należy naliczać opłaty środowiskowe i prowadzić ewidencję substancji gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza.
 • Przygotowywanie sprawozdań z opłat środowiskowych za wprowadzanie gazów lub pyłów i przekazywanie do urzędu marszałkowskiego (do 31.03. każdego roku).

Obowiązki pracownika związane z czynnikiem chłodniczym:

 • Mechanik, który serwisuje układy klimatyzacji musi posiadać zaświadczenie o szkoleniu. Brak zaświadczenie wiąże się z karą pieniężną.
 • Czynności i naprawy muszą gwarantować szczelność obsługiwanego układu po napełnieniu czynnikiem chłodniczym.

Obowiązki operatora urządzanie chłodniczego (osoba fizyczna lub prawna warsztat):

 • Przyjmowanie dostaw czynnika chłodniczego na potrzeby serwisowania pojazdów tylko przez pracownika z zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
 • Przedstawianie sprawozdania z obrotu czynnikiem chłodniczym (corocznie).
 • Warsztat musi prowadzić rejestr obrotu czynnikiem chłodniczym, każdą usługę związaną z obrotem czynnikiem: fakturę VAT, rachunek lub pisemne oświadczenie klienta.
 • Warsztat nie może korzystać z jednorazowych pojemników na czynnik chłodniczy i opakowań zwrotnych, których okres legalizacji dobiegł końca.
 • Operator ma obowiązek sprawować faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia, tj.:
  • pełny dostęp do instalacji chłodniczej zawierającej substancję kontrolowaną lub f-gazy umożliwiający nadzór
  • codzienna kontrola funkcjonowania instalacji chłodniczej
  • podejmowanie decyzji o włączeniu lub wyłączeniu instalacji chłodniczej
  • podejmowanie decyzji finansowych i technicznych związanych z funkcjonowaniem instalacji chłodniczej
 • Operator ponosi odpowiedzialność nawet jeśli zleci wykonanie czynności osobom trzecim w formie pisemnej.

Najważniejsze...

 • Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów za pomocą Karty Ewidencji Odpadu (KEO) i Karty Przekazania Odpadu (KPO)
 • Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.
 • Przekazanie odpadów uprawnionemu podmiotowi.
 • Składanie do Marszałka Województwa sprawozdań, zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów.
 • W przypadku przekazywania odpadów do składowania - posiadanie aktualnych testów zgodności odpadów.
 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku, w którym uruchomiony jest warsztat. Rozbudowa przedsięwzięcia również wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Rozporządzenie RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dn. 9.11.2010r. Dz.U. z 2010r., nr 213, poz. 1397, z późń.zm.).
 • W przypadku prowadzenia działalności w postaci myjni samochodowej wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. (Ustawa Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001r. Dz.U. z 2001r., nr 115, poz. 1229, z póź. zm.). Niezbędne jest posiadanie separatorów.

Etykiety z kodami odpadów

Oznakowanie pojemników ściśle reguluje rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 roku. Bio Service udostępnia odpowiednie etykiety w formie plików gotowych do wydrukowania.

Pytania i odpowiedzi

Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania.
(Źródło: Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r.)

Olej odpadowy - rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

(Źródło: Dziennik Ustaw 2013 poz. 21 Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach).

Ustawodawca narzuca na przedsiębiorcę (właściciela warsztatu samochodowego - wytwórcę) właściwy sposób gospodarowania tymi odpadami. Prawidłowość tego procesu kontroluje Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Karta Przekazania Odpadów to dokument potwierdzający odbiór odpadów.

 1. Serwis samochodowy jest wytwórcą odpadów.
 2. Odpad oddaję do firm, która posiada uprawnienia.
 3. Segreguję odpady.
 4. Wyznaczam miejsce do gromadzenia odpadów.
 5. Dbam o dokumenty.

Pojęcie odpadu definiujemy jako każdą substancję lub przedmiot, który posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest zobowiązany do pozbycia się we właściwy sposób.

Gospodarka odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami.
(Źródło: Dziennik Ustaw 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Jest to narzędzie elektroniczne służące ewidencji i rejestracji podmiotów gospodarowania odpadami. Wpisy do BDO muszą dokonać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami. W bazie będą gromadzone informacje m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane nt. osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.
Obowiązkiem rejestracji objęto m.in.: wszystkie podmioty, zobowiązane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami. W praktyce również objęte są też warsztaty samochodowe, lakiernie, wulkanizacje i inne działalności zajmujące się mechaniką samochodową, gdyż są to działania powodujące powstawanie odpadów.

Partnerzy