Uprawnienia inspektorów WIOŚ - wyjaśniamy

2022-01-19
Mikołaj Rutkowski

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska ma szereg prerogatyw związanych z realizacją swoich zadań kontrolnych. Sama musi jednak także przestrzegać określonych przepisów. Warto je znać, aby móc dobrze przygotować się do kontroli WIOŚ w swojej firmie.

Uprawnienia inspektorów WIOŚ
Uprawnienia inspektorów WIOŚ

Przeczytaj też: Kontrola WIOŚ w warsztacie – prawa przedsiębiorcy.

Kontrola WIOŚ – kiedy i jak długo?

Standardowa, planowa kontrola jest poprzedzona pisemnym poinformowaniem o niej przedsiębiorcy. Może się ona rozpocząć najwcześniej po 7 dniach oraz najpóźniej po 30 dniach od dostarczenia powiadomienia. Po upływie 30 dni podjęcie kontroli wymaga nowego zawiadomienia. Planową kontrolę podmiotów wykonuje się na zasadach określonych w rozdziale 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1292. 

Kontrola może trwać maksymalnie:

  • 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców,
  • 18 dni roboczych w małych przedsiębiorstwach,
  • 24 dni robocze w średnich przedsiębiorstwach,
  • 48 dni roboczych w pozostałych przedsiębiorstwach.

Uprawnienie WIOŚ pozwalają inspektorom także na przeprowadzenie kontroli pozaplanowej, w tym interwencyjnej. W takim przypadku pracownik WIOŚ może pojawić się bez wcześniejszej zapowiedzi.

W przypadku kontroli interwencyjnej gwarancje przysługujące przedsiębiorcy przy przeprowadzaniu kontroli planowej podlegają ustawowemu wyłączeniu (art. 9a ust. 2 u.o.i.ś.). Oznacza to, że przedsiębiorca, którego działalność objęto zakresem kontroli interwencyjnej, pozbawiony jest wielu udogodnień. Przed podjęciem kontroli pozaplanowej organ nie musi dokonywać analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Może on nie tylko przeprowadzić kontrolę, bez uprzedniego zawiadomienia o tym przedsiębiorcy, ale co bardzo istotne również uczynić to pod jego nieobecność, bez ograniczenia czasowego. Kontrolujący może także prowadzić działania kontrolne o każdej porze dnia i nocy.

Kontrola pozaplanowa jest podejmowana na wniosek organów administracji publicznej lub wyraźnie uprawnionych do tego podmiotów.

Kontrola interwencyjna jest wszczynana w związku z wpłynięciem skargi dotyczącej wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zanieczyszczenia środowiska lub poważnej awarii, a także w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

Co mogą sprawdzić inspektorzy WIOŚ?

Inspekcja WIOŚ ma prawo do swobodnego wstępu na teren warsztatu, wraz z niezbędnym do kontroli sprzętem. Jest uprawniona do pomiarów i pobrania próbek, w tym do żądania wstrzymania pracy instalacji lub urządzenia w zakresie, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia tych czynności.

Właściciel warsztatu i jego pracownicy zobowiązani są do udzielania pisemnych lub ustnych informacji oraz odpowiedzi na pytania inspektorów WIOŚ. Na ich żądanie muszą także okazać dokumenty dotyczące obszaru poddanego kontroli i związanych z nią zagadnień.

Kontrola WIOŚ może też obejmować ocenę sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń (w tym środków transportu) oraz oceny stosowanych rozwiązań technicznych.

Kontrolowany przez inspekcję oochorny środowiska warsztat musi także pamiętać, że uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli albo utrudnianie tych działań podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł, wymierzanej w drodze decyzji administracyjnej.

Zakończenie działań WIOŚ – co po kontroli?

Po każdej kontroli pracownicy WIOŚ mają obowiązek przygotowania protokołu. Ponadto mogą oni wydać dodatkowo zarządzenie pokontrolne, a nawet nałożyć karę za nieprzestrzeganie przepisów.

Więcej na temat dokumentów pokontrolnych, a także praw przysługujących przedsiębiorcy w związku z działaniami WIOŚ, przeczytaj w naszym innym artykule z cyklu „Wyjaśniamy”.

Do dyspozycji właścicieli warsztatów są także eksperci Bio Service. Nasi specjaliści gotowi są do udzielenia konsultacji oraz pomocy w przygotowaniu obowiązkowych sprawozdań i raportów z obszaru gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.


Opony do utylizacji przekaż na www.bio-service.pl
2023-05-17
Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon
Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon
SENT to system monitorowania transportu towarów wrażliwych
2023-04-26
System  SENT a odbiór odpadów – kogo dotyczy elektroniczny system monitorowania przewozu towarów przez terytorium Polski?
System  SENT a odbiór odpadów – kogo dotyczy elektroniczny system monitorowania przewozu towarów przez terytorium Polski?
2023-04-07
Wielkanocne życzenia od Bio Service
Wielkanocne życzenia od Bio Service
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2023-03-16
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2023-02-13
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2022 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2022 rok?
Rodzaje i kody odpadów - co oznaczają cyfry w kodzie?
2023-02-02
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO