Przepisy o ewidencji odpadów – odpowiedzi na pytania użytkowników Bio Service

2024-06-03
W połowie maja Bio Service zorganizował bezpłatne szkolenie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w swoich firmach. Podczas półtoragodzinnego spotkania ekspert Bio Service drobiazgowo przedstawił kwestie obowiązków związanych z rejestracją w BDO oraz prowadzeniem ewidencji odpadów za pomocą Karty Ewidencji Odpadu oraz Kart Przekazania Odpadu.

Elementem spotkania była tradycyjnie sesja pytań i odpowiedź. Poniżej prezentujemy zarówno odpowiedzi, które zostały udzielone podczas spotkania, jak i te na które na samym szkoleniu nie starczyło już czasu.

Webinar Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku to jedno z wielu otwartych, bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Bio Service dla wszystkich zainteresowanych obszarem gospodarki odpadami w oraz przepisów środowiskowych.

Najbliższe szkolenie Bio Service Obowiązki środowiskowe – wymogi formalno-prawne
odbędzie się 13 czerwca o godz. 14.00.Obowiązek ewidencji odpadów w BDO

Czy wszystkie kody odpadów muszą być wprowadzone w dziale dwunastym?

Tak wszystkie kody odpadów, które wytwarzamy, muszą być wprowadzone w dziale XII. Jeśli firma wprowadziłaby np. 3 kody, a wytwarzała 8 kodów, to byłaby to podstawa do nałożenia podczas kontroli kary za wpis niezgodny ze stanem faktycznym.

Co w przypadku, gdy w dziale dwunastym jest wprowadzony kod, a w ciągu roku ten odpad nie zostanie wytworzony?

Wpisy w systemie BDO można aktualizować. Jeśli więc jakiś rodzaj odpadu nie jest faktycznie wytwarzany i nie planujemy działań związanych z jego wytwarzaniem, warto taki wpis zaktualizować.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów?

Ewidencję musi prowadzić przede wszystkim wytwórca, który wytwarza powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku.

Czy odpady wpisujemy do ewidencji tylko po przekazaniu odpadu, czy trzeba oszacować, co jest magazynowane w firmie?

Jeśli sami nie mamy wagi, zachęcam, żeby uzupełniać Karty Ewidencji dokładnie według wagi odpadów zważonych przez firmę je odbierającą.

Jeśli będziemy ilości wpisane do ewidencji szacować przed przekazaniem, bez wpisywania rzeczywistych wag, w pewnym momencie dane mogą się mocno – mówiąc kolokwialnie – rozjechać.

Przykładowo, jeśli w styczniu oszacujemy, że wytworzyliśmy 2 tony, a w marcu i kwietniu 1 tonę, to nasze szacunki będą sumowały się do 4 ton. Podczas odbioru odpadu może się jednak okazać, że zgodnie z Kartami Przekazania Odpadu przekażemy 3 tony. Wtedy z dokumentacji wynikać będzie, że na placu mamy jeszcze tonę, której faktycznie nie ma.

Karta Ewidencji może być dokładnie prowadzona na podstawie Kart Przekazania Odpadów, ale co w przypadku, kiedy mam niewielką ilość odpadów w magazynie, ale nie chce tego jeszcze oddawać? Jeśli przyjdzie niezapowiedziana kontrola, to ujawni brak wystawionej karty ewidencji.

Jeśli jest to niewielka ilość odpadów, to warto je zważyć ich wagę i wprowadzić ją do ewidencji. Każdą pozycję w ewidencji możemy edytować, więc jeśli wpiszemy do karty 35 kilogramów odpadów a okaże się przy ich przekazaniu, że było ich 32 kilogramy, to możemy ten wpis poprawić.

Należy jednak sprawdzić czy musicie Państwo prowadzić ewidencję odpadów. Jeśli wytwarzacie Państwo mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub mnie niż 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku to nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO.

Czy jeśli nie mam wagi, aby wprowadzić do Karty Przekazania Odpadu dokładną wagę zawsze karta zostanie w pierwszym kroku odrzucona?

Tak, trzeba się z tym liczyć. Przepisy są pomyślane tak, aby wagę zawsze trzeba było w KPO podać, a potem dokonać w razie potrzeby korekty, zgodnie z faktyczną wagą odpadu (jeśli będzie się ona różnić od oszacowanej).

Skąd wziąć kody odpadów?

Lista kodów została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, które zostało wydane na podstawie art. 4 ust. 3 wspomnianej wyżej ustawy o odpadach. Jej wygodną do korzystania wersję można też znaleźć na stronie Bio Service – Kody odpadów pdf.

Co jeśli zrobię błąd w Karcie Ewidencji Odpadów, np. wprowadzą zły kod odpadu?

Korygować można zarówno wpisy w Karcie, jak i samą Kartę, czyli także kod odpadu lub zakres prowadzonej działalności.

Czy w systemie mogę uzupełnić Karty, cofając się do roku 2019? Posiadam wersje papierowe wydrukowane w dniu przekazania odpadu?

W roku 2019 obowiązywały jeszcze wersje papierowe więc nie ma takiej konieczności. Natomiast w późniejszych latach, jeśli Karta Ewidencji Odpadów była założona w bazie BDO to można ją edytować, tzn. można dodawać i usuwać wpisy oraz zaciągać Karty Przekazania Odpadów. Nie można jej jednak po zakończeniu roku założyć.

Złożyłem sprawozdanie roczne, ale nie stworzyłem w tamtym roku karta ewidencji. Co to dla mnie oznacza?

Są to kwestie zupełnie od siebie niezależne. Karta ewidencji powinna być stworzona wtedy, kiedy jest to konieczne z punktu widzenie przepisów. Jeśli w danym roku firma była zobowiązana do prowadzenia ewidencji, to brak karty może skutkować nałożeniem kary administracyjnej.

Dlaczego system nie może tworzyć z automatu ewidencji na podstawie Karty Przekazania Odpadu?

Faktycznie system nie ma takiej funkcjonalności Natomiast trzeba pamiętać, że nie każdy podmiot musi tę ewidencję prowadzić oraz że są podmioty, które prowadzą ją w szerszym zakresie niż wytwarzanie i przekazywanie. Więc nie zawsze mamy do czynienia z pełną zbieżnością danych między Kartami Przekazania Odpadu a Kartami Ewidencji Odpadu.

Warto pamiętać, że za brak ewidencji w bazie BDO może zostać nałożona kara administracyjna od tysiąca do miliona złotych. Trzeba więc koniecznie pamiętać, aby Kartę Ewidencji utworzyć. Wpisy mogą być wprowadzone do niej później, ale jeśli takiej karty nie utworzymy w obrębie rok kalendarzowego to po 31 grudnia już tego nie zrobimy i nie będziemy mieli możliwości jej uzupełnienia. W takiej sytuacji, jeśli okaże się, że Kart Ewidencji nie ma, nawet w razie kontroli za 3 lat, to firma tej karze podlega.

Kontrole środowiskowe

Jakie podmioty mogą kontrolować warsztat w związku z obszarem gospodarki odpadami?

To między innymi WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz samorządy. Kontrole, zarówno te przeprowadzona przez WIOŚ, jak i przez urzędy marszałkowskie, mogą weryfikować dokumentację do 5 lat wstecz.

Zdarzają się też sytuacje, w których warsztat kontroluje po złożonej skardze np. straż miejska.

Czy podczas kontroli inspektorów rzeczywiście karty są sprawdzane i wystawiane są za ich brak kary?

Karty Ewidencji są jednym z podstawowych i prostych do sprawdzenia kwestii. Podczas zapowiedzianej kontroli ich brak prawdopodobnie będzie zauważony. W takim przypadku zawsze skończy się to nałożeniem kary administracyjnej (oczywiście jeśli w danym roku firma była zobowiązana do prowadzenia ewidencji). Minimalna wysokość takiej kary według przepisów to 1000 złotych.

Czy jeśli nie mam Karty Ewidencji online, to będzie miało znaczenie, że ewidencję prowadziłem w formie papierowej? Czy podczas kontroli będzie usprawiedliwieniem, że nie zdążyłem jej wprowadzić do systemu?

Doświadczenie pokazuje, że takie usprawiedliwienia nie są brane pod uwagę podczas kontroli. Inspektorzy wychodzą z założenia, że rok to wystarczający czas na założenie Karty Ewidencji. Karta w formie papierowej nie będzie uznawa za wystarczającą.

Co jeśli sprawozdanie roczne zostało złożone po 15 marca?

Za niezłożenie sprawozdania może zostać nałożona kara grzywny. Przepisy nie mówią jednak nic o karach za złożenie sprawozdania po terminie. W związku z powyższym, jeśli sami sporządzicie Państwo sprawozdanie, nie w związku z zarządzeniem pokontrolnym, to nie będzie konsekwencji za spóźnienie.

Współpraca z firmami odpadowymi

Skąd brać numery rejestracyjne samochodów odbierających odpady?

Numery rejestracyjne powinniście Państwo otrzymać od firmy odpadowej. Firma, której zlecacie odbiór odpadów. Powinna ona przekazać numer rejestracyjny pojazdu, który po nie przyjedzie. Numeru rejestracyjnego nie można zmienić na Karcie Przekazania Odpadu, więc warto się upewnić, że wprowadzamy na dokumencie właściwe dane.

Czy jest jakiś określony czas na potwierdzenie przez firmę transportową odbioru odpadów?

Co do zasady, powinna zrobić to niezwłocznie po zakończeniu transportu. Być może jest to jednak pytanie związane właśnie z jakimś złym doświadczeniem. Jeśli jakie karty są niepotwierdzone, należy skontaktować się z tą firmą i poprosić, aby taki transport został oficjalnie potwierdzony i zakończony.

Czy musimy mieć podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady?

Jeśli chodzi o odpady wytwarzane w związku z prowadzeniem działalności, to takiego wymogu nie ma. Możemy każdorazowo korzystać z usług różnych firm, pamiętając jednak, że zawsze muszą one mieć wszystkie niezbędne decyzje.

W przypadku odpadów komunalnych musimy mieć podpisaną umowę albo złożoną deklarację w gminie dotyczącą ich odbioru – zależy to od regulacji obowiązujących w danej miejscowości.

Jak sprawdzić firmę, która ma odebrać ode mnie odpady pod kątem posiadania odpowiednich decyzji? Jest jakaś baza?

Każdą firmę zarejestrowaną w BDO można sprawdzić na stronie BDO https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ w zakładce rejestr podmiotów. Po wyszukaniu firmy należy wejść w zakładkę Decyzje i sprawdzić, czy firma posiada odpowiednią decyzję na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W zakładce tabele – tabela VII można sprawdzić, czy firma posiada wpis w zakresie transportu odpadów. Dla pewności można też porosić firmę odpadową o przesłanie skanu aktualnej decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Państwo jako wytwórca odpadów macie obowiązek, aby przekazać go firmie uprawnionej, tzn. posiadającej stosowne decyzje.

Zlecając odbiór odpadów za pośrednictwem platformy Bio Service, sytuacja jest o tyle pewniejsza, że Bio Service drobiazgowo weryfikuje podmioty, z którymi nawiązuje współpracę, i które odbierają odpady od użytkowników platformy.

Inne kwestie dotyczące obszarów w warsztacie

Jakie najważniejsze odpady powinniśmy przekazywać? Co z opakowaniami po płynach chłodniczych oraz hamulcowych? Czy trzeba oznaczać pojemniki na odpady?

Trzeba przekazywać wszystkie odpady, które wytwarzamy w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Tak samo jest w przypadku opakowań po płynach eksploatacyjnych oraz opakowań ciśnieniowych. Odpady komunalne powinny również być odbierane zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej gminie.

Pojemniki muszą być oznaczone odpowiednimi kodami odpadów. Bio Service zorganizuje webinar, który będzie bezpośrednio dedykowany temu tematowi.

W przypadku wymiany klocków, tarcz, oleju, czy serwis ma obowiązek odbioru odpadów?

Jeśli serwis zajmuje się wymianą klocków, tarcz, oleju to zgodnie przepisami jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług. Zgodnie z powyższym serwis ma obowiązek zagospodarować odpady, które wytworzył w ramach świadczenia usług.

Czy filtr powietrza jest odpadem niebezpiecznym?

Filtry powietrza nie należą do odpadów niebezpiecznych. Mają one kod bez gwiazdki – 15 02 03.


Czytaj także:

Przepisy środowiskowe w warsztacie - darmowy e-book

Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO

Zasady magazynowania odpadów w przepisach ochrony środowiska

Skup akumulatorów - sprawdź cenę złomu w Bio Service!

2024-06-06
Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Miejsce magazynowania odpadów
2024-05-08
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO