Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania

2024-05-08
Prowadzenie warsztatu samochodowego wiąże się z produkcją różnego rodzaju odpadów, takich jak zużyte części i  akumulatory, opakowania płynów eksploatacyjnych czy oleje przepracowane. Odpowiednie postępowanie z odpadami pomaga minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko.
Miejsce magazynowania odpadów
Miejsce magazynowania odpadów

Odpady należy odpowiednio segregować, klasyfikować, magazynować oraz utylizować. Konkretne obowiązki w tym obszarze nakładają na polskich przedsiębiorców przede wszystkim dwie ustawy:

 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach reguluje postępowania z odpadami komunalnymi, czyli takimi jakie wytwarzamy w domach. W przypadku firm chodzi o odpady, które wynikają z naturalnych, codziennych zachowań pracowników i klientów.
 • Ustawa o odpadach dotyczy odpadów powstających bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą, czyli są wynikiem wykonywania przez firmę konkretnych usług.

Przykładowe odpady w warsztacie:

 • Odpady komunalne: opakowania po napojach, resztki po posiłkach pracowników, odpady z koszy w poczekalni dla klientów.
 • Odpady wytwarzane przez firmę: opakowania po zamontowanych częściach, olej przepracowany, wymontowane części, opakowania po substancjach niebezpiecznych.

Jakie odpady magazynuje się w warsztacie?

Podstawowym obowiązkiem warsztatu, który wytwarza jakiś odpad jest jego właściwe zaklasyfikowanie (zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.) oraz magazynowanie (czyli czasowe przechowywanie przez wytwórcę przed przekazaniem do utylizacji lub recyklingu).

Warsztaty to miejsca, w których wytwarzane są bardzo różnorodne odpady, w tym odpady niebezpieczne. Typowe dla tego sektora usług są m.in. odpady z grupy 13 – Oleje odpadowe, grupy 15 – Odpady opakowaniowe oraz grupy 16 – Odpady nieujęte w innych grupach (zwłaszcza podgrupy 16 01 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów).

Niezwykle ważne podczas klasyfikowania odpadów jest przypisanie ich do grupy odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Te pierwsze mają właściwości szczególnie szkodliwe dla środowiska i w związku z tym ich magazynowanie oraz transport wiążą się z bardziej rygorystycznymi regulacjami. Dla ich wyraźnego wyróżnienia ich kody oznaczone są gwiazdką (*).

Przykładowe odpady według kategorii:

 • odpady niebezpieczne (*) - oleje silnikowe/smarowe/przekładniowe, opakowania po olejach/lakierach i innych substancjach niebezpiecznych, płyny hamulcowe/zapobiegające zamarzaniu, czyściwa, zanieczyszczona odzież/rękawice robocze, filtry olejowe, zużyte akumulatory itp.;
 • odpady inne niż niebezpieczne – zużyte opony, złom w postaci tarcz/bębnów/klocków i innych elementów metalowych, opakowania kartonowe/folie i inne nie zawierające substancji niebezpiecznych.
Obowiązujący sposób magazynowania oraz oznakowania posiadanych odpadów opisany jestrozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dodatkowymi wymogami jest obarczone magazynowanie odpadów niebezpiecznych. Ponadto dedykowane regulacje zostały uchwalone w obszarze magazynowanie olejów odpadów.


Temat magazynowania odpadów został przedstawiony w animacji stworzonej wspólnie przez Bio Service oraz firmę Varta.

Jak powinno być zorganizowane miejsce magazynowania odpadów? 

Magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę powinno się odbywać:

 • w miejscu i kontenerach dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów,
 • w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów (dopuszcza się  magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach),
 • z widocznym oznaczeniem rodzaju odpadu (w tym odpowiednim kodem odpadu), umieszczonym na kontenerze/pojemniku lub w przypadku magazynowania luzem na tablicach informacyjnych obok odpadów,
 • nie dłużej niż 3 lata od momentu wytworzenia.

Jak są zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych?

Wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę powinno się odbywać:

 • na utwardzonej uszczelnionej powierzchni zabezpieczającej przed przedostaniem się odpadów do ziemi i wód gruntowych, z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsca,
 • pod zadaszeniem (zabezpieczone przed oddziaływaniem opadów i słońca), zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz wyposażonym w urządzenia oraz środki do neutralizowania wycieków (np. sorbenty lub wanny wychwytowe),
 • w sposób uniemożliwiając przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, czyli w pojemnikach odpornych na właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, posiadających szczelne zamknięcia,
 • w sposób ograniczający negatywny wpływ magazynowanych odpadów na otoczenie oraz zapobiegających rozprzestrzenianiu się ich poza wyznaczony obszar,
 • miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być wyraźne oznakowane tabliczką „ODPADY NIEBEZPIECZNE”,
 • jeśli ilość odpadów niebezpiecznych przekracza 1 tonę na rok, magazynowanie musi odbywać w wydzielone strefie oznaczonej wyraźną tabliczką „STREFA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH”.

Zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne oraz mieszani różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

Jak powinno się przechowywać odpady olejowe?

Oleje odpadowe należą do odpadów niebezpiecznych i dotyczą ich te same zasady. Ponadto w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi znajdziemy dodatkowe wymagania dla tej grupy odpadów.

 • W szczelnych pojemnikach wykonanych z trudnopalnych materiałów, odprowadzających ładunki elektrostatyczne (mogą to być np. beczki po nowym oleju).
 • Z odpowiednim oznaczeniem tabliczką „OLEJ ODPADOWY” oraz konkretnym kodem i rodzajem odpadu.
 • Zakazane jest mieszanie olejów odpadowych z innymi substancjami, w tym płynami chłodniczymi, olejami napędowymi/opałowymi.

Komu można przekazać odpady do transportu i utylizacji?

Odpady przekazujemy poprzez system BDO na podstawie karty przekazania odpadów (KPO). Na podstawie KPO wytwórca odpadów prowadzi również elektroniczną ewidencję na kartach ewidencji odpadów (KEO). 

Jeśli warsztat ma konto na platformie Bio Service i zintegrował je z systemem BDO, Karty Przekazania Odpadu wypełniają się automatycznie na podstawie złożonego w Bio Service zlecenia odbioru odpadów.

Odpady można przekazać tylko uprawnionym podmiotom, czyli takim, które mają wpis w BDO w zakresie transportu oraz wpis do BDO jako zbierający lub przetwarzający poszczególne kody i rodzaje odpadów.

Zgodnie z prawem przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami następuje dopiero w momencie przekazania ich podmiotowi posiadającemu ważne decyzje na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Dlatego też, warto się upewnić, czy kontrahenci mają numer BDO i odpowiedni zakres uprawnień.

Platforma Bio Service to narzędzie, które pozwala na zlecenie online odbioru odpadów wyłącznie firmom, które zostały zweryfikowane przez ekspertów Bio Service.

Jak zadbać o utylizację odpadów komunalnych?

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości podlega pod system zbiórki odpadów komunalnych obowiązujący w danej gminie – wynika to z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przedsiębiorca tak samo jak właściciel domu musi złożyć odpowiednią deklarację do urzędu gminy lub – w przypadku braku takiego obowiązku w danej miejscowości – podpisuje umowę z firmą działającą na terenie gminy. Jego obowiązkiem jest też prawidłowe segregowanie odpadów i utrzymywanie pojemników do magazynowania odpadów w dobrym stanie.

Gospodarkę odpadami komunalnymi technicznie regulują poszczególne gminy – najlepiej więc zweryfikować konkretne zasady na stronie swojego samorządu. 

Warto pamiętać, że przepisy ochrony środowiska mają na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Dlatego ważne jest, aby warsztaty samochodowe przestrzegały tych regulacji i dbały o właściwe postępowanie z odpadami.Czytaj także:

Przepisy środowiskowe w warsztacie - darmowy e-book

Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO

Katalog kodów odpadów zgodny z ewidencją BDO

Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach


2024-06-06
Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
2024-06-03
Przepisy o ewidencji odpadów – odpowiedzi na pytania użytkowników Bio Service
Przepisy o ewidencji odpadów – odpowiedzi na pytania użytkowników Bio Service
Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO