Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2022 rok?

2023-02-13
Mikołaj Rutkowski

W pierwszym kwartale właściciele serwisów samochodowych i motocyklowych muszą pochylić się nad kilkoma formalnymi obowiązkami. Wśród nich jest złożenie dokumentu potocznie nazywanego sprawozdaniem BDO. Jego opracowanie możesz zlecić specjalistom Bio Service.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
 1. Kto musi złożyć do BDO sprawozdanie roczne?
 2. Jakie podmioty uznaje się za wytwórców odpadów?
 3. Gdzie i kiedy złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?
 4. Co zawiera roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami?
 5. Co grozi za niezłożenie w terminie 15 marca sprawozdania do urzędu marszałkowskiego województwa
 6. Jak ułatwić sobie administrowanie gospodarką odpadów w warsztacie?

Kto musi złożyć do BDO sprawozdanie roczne?

Obowiązek składania sprawozdania mają:

 • wytwórcy odpadów, prowadzący ich ewidencję,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z wyłączeniem firm odbierających odpady komunalne),
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska,

Wymóg złożenia wspomnianego dokumentu reguluje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Zwolnieni z niego są wytwórcy, którzy zgodnie z przepisami nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji w BDO.  Sprawozdania nie trzeba też składać, jeśli w ubiegłym roku wytworzyło się tylko ograniczone ilości odpadów, ściśle określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.

Objęcie danej firmy obowiązkiem sporządzenia sprawozdania nie oznacza, że muszą zająć się tym jej pracownicy. Jego opracowanie można zlecić specjalistom Bio Service. Taka decyzja pozwoli na zaoszczędzenie czasu pracowników oraz zagwarantuje, że dokument zostanie przygotowany bezbłędnie i w terminie.

Kliknij, aby założyć konto w Bio Service

Jakie podmioty uznaje się za wytwórców odpadów?

Każdy podmiot, którego działalność powoduje powstawanie odpadów jest ich wytwórcą pierwotnym. Do kategorii wytwórców wtórnych należą natomiast wszyscy, którzy zmieniają charakter lub skład odpadów (poprzez obróbkę, mieszanie lub inne działania).

Wytwórcami są przedsiębiorcy oferujący usługi budowlane, rozbiórkowe i remontowe, prowadzący działalność w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz świadczący usługi sprzątania, konserwacji i napraw – są oni odpowiedzialni za odpady wytworzone podczas tych prac. Wyjątek stanowią sytuacje, w których podpisana przez nich umowa ze zleceniodawcą inaczej reguluje kwestię odpadów powstałych w trakcie wykonywania zlecenia.

Ważne!
Odpad to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do jej pozbycia się jest prawnie zobowiązany. Każdy odpad może być opisany konkretnym sześciocyfrowym kodem.

Gdzie i kiedy złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?

Termin: 15 marca 2023 roku, środa
Miejsce: urząd marszałkowski  
Przygotowanie sprawozdania można powierzyć specjalistom Bio Service.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach składa się wyłącznie drogą elektroniczną. Jego adresatem jest urząd marszałkowski, jednak dokument wypełnia się, wykorzystując indywidualne konto w systemie BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Potocznie określa się ją także jako bazę danych o odpadach lub właśnie samym skrótem BDO, stąd często używana nazwa "sprawozdanie BDO".

Dokument za poprzedni rok kalendarzowy należy wypełnić do 15 marca. Do 30 września marszałek województwa ma czas na zweryfikowanie dokumentu. Jeśli okaże się, że zawiera on błędne dane, przedsiębiorca zostanie wezwany do jego korekty. Będzie miał na to 14 dni od otrzymania wezwania do jego poprawienia. Od 2020 roku nie ma możliwości przekazania urzędnikom raportu w formie papierowej. 

Bio Service - zadbajmy razem o Twój warsztat

Co zawiera roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami?

Przedsiębiorcy, w tym warsztaty motoryzacyjne, powinni raportować dane dotyczące:

 • masy wytworzonych odpadów,
 • rodzajów odpadów (ich kody),
 • sposobu gospodarowania nimi (w tym informacje o posiadanych ewentualnych instalacjach do ich przetwarzania i ich funkcjonowaniu w ciągu roku).

Informacje o kodzie i masie odpadów powstałych w danym roku kalendarzowym uzupełnia się na podstawie stanów magazynowych, Kart Przekazania Odpadu lub Kart Ewidencji.

Podmioty, które są posiadaczami odpadów pochodzących z procesu wytwarzania dwutlenku tytanu muszą dodatkowo przedstawić informacje o ilości siarczanów lub chlorków, przypadających na ilość wyprodukowanego związku chemicznego.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji mają obowiązek przedstawić dane o:

 • liczbie, masie, marce i roku produkcji przyjętych pojazdów,
 • masie zutylizowanych lub przekazanych do unieszkodliwienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z użytku (w tym dane firm, którym je przekazano),
 • osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu.

Dodatkowo firmy użytkujące urządzenia do strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów powinny przekazać urzędowi dane dotyczące ich użytkowania i uzyskanych dzięki nim odpadów.

Co grozi za niezłożenie w terminie 15 marca sprawozdania do urzędu marszałkowskiego województwa?

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi podlega karze grzywny do 5000 zł (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz kodeksu wykroczeń). Jeśli przegapiło się wspomniany wyżej termin, najlepiej jak najszybciej uzupełnić tę zaległość i nie czekać aż o dokument upomną się sami urzędnicy. Urząd marszałkowski może wezwać firmę do złożenia zaległych raportów z okresu ostatnich pięciu lat!

Ważne!
Jeszcze wyższe kary mogą zostać nałożone na firmy za nieprowadzenie ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny (jeśli do jej prowadzenia są zobowiązane). Za takie przewinienie prawo przewiduje nie grzywnę, ale finansową karę administracyjną, której wysokość może sięgnąć nawet miliona złotych.

Różne typy odpadów warsztacie samochodowym

Jak ułatwić sobie administrowanie gospodarką odpadów w warsztacie?

Wsparcie w załatwianiu formalności, związanymi z przepisami o ochronie środowiska w warsztacie, zapewnia Bio Service. To platforma online, która pozwala na zlecanie odbioru odpadów online oraz skorzystanie z usług doradczych. Do dyspozycji użytkowników Bio Service są eksperci w obszarze prawa środowiskowego. Służą oni pomocą właścicielom firm w zakresie: konsultacji, wypełnienia potrzebnych wniosków oraz sporządzenia obowiązkowych raportów. Wśród dokumentów, które mogą opracować na zlecenie przedsiębiorców:

Warto mieć na uwadzę, że zapotrzebowania na usługi związane z raportami rocznymi może być znacznie wyższe bezpośrednio przed terminami zapisanymi w przepisach. Dlatego warto zlecić ich wykonanie odpowiednio wcześniej lub zdecydować się roczny abonament, obejmujący wszystkie wymagane prawem sprawozdania.


Czytaj także:

Katalog kodów odpadów zgodny z ewidencją BDO

Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe z Bio Service

Zużyty olej silnikowy - gdzie oddać stary olej?

Utylizacja opon - co zrobić ze starymi oponami?

BDO w warsztacie motoryzacyjnym
2023-09-19
BDO bez tajemnic – bezpłatne szkolenie online
BDO bez tajemnic – bezpłatne szkolenie online
Odbiory odpadów możesz zlecić na platformie Bio Service
2023-07-31
Wykorzystaj lato na uporządkowanie warsztatu
Wykorzystaj lato na uporządkowanie warsztatu
Sprzedawaj używane części na Inter Cars Marketplace!
2023-06-26
Złogi towarowe – jak zarobić na ich sprzedaży?
Złogi towarowe – jak zarobić na ich sprzedaży?
Bio Service wyróżniony podczas gali Listki CSR "Polityki"
2023-06-20
Specjalne wyróżnienie dla programu Bio Service
Specjalne wyróżnienie dla programu Bio Service
Opony do utylizacji przekaż na www.bio-service.pl
2023-05-17
Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon
Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon
SENT to system monitorowania transportu towarów wrażliwych
2023-04-26
System  SENT a odbiór odpadów – kogo dotyczy elektroniczny system monitorowania przewozu towarów przez terytorium Polski?
System  SENT a odbiór odpadów – kogo dotyczy elektroniczny system monitorowania przewozu towarów przez terytorium Polski?